Home Tags ช้าง

Tag: ช้าง

13 มีนาคม “วันช้างไทย” สัตว์ป่าคู่เขาใหญ่

นับตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 เป็นต้นมาหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้วันที่ 13 มีนาคมของทุก ๆ ปีเป็น "วันช้างไทย" เพื่อแสดงให้เห็นความสำคัญของชาติไทยที่อยู่คู่กับประเทศไทยเรามาอย่างช้านาน ทั้งการเป็นสัญลักษณ์ของสัตว์คู่บุญของพระมหากษัตรย์ ที่ใช้ในการสู้รบเพื่อรักษาอธิปไตยของชาติ หรือ การใช้เป็นยานพาหนะในอดีต เราทุกคนจึงควรตระหนักและให้ความสำคัญกับช้างไทยเพื่อให้อยู่คู่ประเทศของเราไปนาน ๆ ในส่วนของ "อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่" ช้างเป็นสัตว์ที่เปรียบเสมือนสัญลักษณ์แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของผื่นป่าเขาใหญ่ โดยในแต่ละปีเราจะพบเจอช้างออกมากิน หรือเดินตามเส้นทางที่นักท่องเที่ยวผ่านเป็นอยู่ประจำ เพราะฉะนั้นหลายหน่วยงานจึงพยายามออกมารณรงค์และแนะนำวิธีปฏิบัติเมื่อเจอช้างเพื่อที่จะไม่ทำให้ช้างเกิดอาการตกใจและมาทำอันตรายเราได้ อีกทั้งป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับช้างได้เหมือนกัน